Svet-Stranek.cz
Prohlídky mostních objektů
DIAGNOSTIKA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Aktuality:Prohlídky mostních objektů

Aktuality

23.02.2017 Základní požadavky na stavby podle nařízení Ev. parlamentu

Příloha č.1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011: Stavby jako celek i jejich jednotlivé části musí vyhovovat zamýšlenému použití, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti a ochraně zdraví osob v průběhu celého životního cyklu staveb.

05.01.2017 Provádění podrobných prohlídek mostů je ve veřejném zájmu

Veřejný zájem (§132 odst 3 písm d) zákona č.183/2006 Sb.) Veřejným zájmem se rozumí mimo jiné, aby se při výstavbě a užívání stavby a stavebního pozemku předcházelo důsledkům živelních pohrom nebo náhlých havárií, čelilo jejich účinkům, nebo aby se nebezpečí takových účinků snížilo.

23.05.2013 Zkoušení a diagnostika staveb

Mezi vybrané činnosti ve výstavbě podle zákona č.183/2006 Sb. (stavební zákon) pro obor Zkoušení a diagnostika staveb patří stavebně technický průzkum, prohlídky staveb, diagnostika poruch a zkoušení hmot a materiálů.

23.05.2013 Norma ČSN 73 2604

Podle nové normy ČSN 73 2604 "Ocelové konstrukce - Kontrola a údržba pozemních a inženýrských staveb" je nutné provádět běžné prohlídky konstrukcí třídy následků CC2 a CC1 v intervalu jedenkrát za pět let. Podrobná prohlídka pak nejméně jedenkrát za 10 let. U konstrukcí zařazených ve třídě následků CC3 a u dynamicky namáhaných konstrukcí se běžná prohlídka provádí jedenkrát za rok, podrobná prohlídka nejméně jedenkrát za 5 let.